ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Τσιλαλής Νικόλαος

Α΄ Αντιπρόεδρος : Ρεντζόπουλος Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος : Μπελτεγρής Θωμάς

Γεν. Γραμματέας : Ζαβλάγκας Αριστείδης

Ταμίας : Χρόνης Κωνσταντίνος

 Μέλος : Τσούκαλος Ευθύμιος

 Μέλος : Τσέτσος Παναγιώτης

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος : Καραμαζιώτη Μαρία

Μέλος : Αλεξίου Αλέξανδρος

Μέλος : Ζήκας Θεόδωρος


Γενική Συνέλευση

Η γενική συνέλευση αποτελείται από όλα τα εγγεγραμμένα και ταμειακώς εντάξει μέλη του σωματείου και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, υποχρεωτικά δε έως το τέλος του μηνός Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που λήγει η θητεία του Δ.Σ. οπότε εγκρίνει τον απολογισμό της διοικήσεως, την διαχείριση τούτου ως και ειδικό απολογισμό της διαχειρίσεως των κρατικών επιχορηγήσεων και προβαίνει στη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Επίσης η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όσες φορές ζητήσει αυτό ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του αθλητικού σωματείου με έγγραφη αίτησή τους η οποία αναγράφει συγκεκριμένα τα προς συζήτηση θέματα. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την περίπτωση αυτή συγκαλείται εντός πέντε (5) πλήρων ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση στην εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση ως πρόεδρος αυτής εκλέγεται από το σώμα ένα (1) από τα συμμετέχοντα σε αυτήν μέλη με φανερή ψηφοφορία. Επίσης εκλέγεται και ένας (1) πρακτικογράφος του οποίου τα καθήκοντα είναι η επιμέλεια της τήρησης των πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Εφορευτική Επιτροπή

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.