ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

    Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή (60η) ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης (άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 2725/1999).

   Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί υπό μορφή pdf και ηλεκτρονικά στο members@paslamia1964.gr

   Η πληρωμή της ετήσιας (24 €) ή της εξαμηνιαίας (12 €) συνδρομής πραγματοποιείται καταθέτοντας το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. με ΙΒΑΝ GR4301107540000075448001091 αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας.


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εγγραφής στο σωματείο